Menadžment i pravo 2022

Cilj konferencije

Cilj Međunarodne naučne konferencije Menadžment i pravo 2022 je da okupi sve naučne radnike i poslovne ljude  koji se na bilo koji način bave ili koriste rezultate iz oblasti menadžmeta i biznisa, ekonomije, prava i informacionih tehnologija kako bi se sagledala, razumela i razmenila naučnostručna saznanja koja bi doprinela njenom pravilnom izboru, korišćenju i razvoju.

Primenom novih tehnologija već duži period donosi sve dinamičnije promene na čitavoj globalnoj ekonomskoj sceni, a njeni sadržaji sve više utiču na konkurentnost nacionalnih privreda. Na mikroekonomskom planu nove tehnologije vode ka promeni ekonomske strukture i kvaliteta proizvodnih činilaca. One su sastavni deo svih strategija konkretizacije, koncepta ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama.

Međunarodna naučna konferencija treba da pruži konkretne odgovore na pitanja kako na kvalitetan način primeniti nove tehnologije u sklopu ekonomije znanja sa višim nivoom efikasnosti i efektivnosti, sve u cilju održivog razvoja, kao i sa što nižim rizicima svih vrsta.